Advertentie


 Laatste reacties
 Meest gelezen

 

 


Spro

Beroepsvisserij op de Randmeren
Geschreven door team metersnoeken
6 maart 2015 20:05

De beroepsvisserij op de binnenwateren staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Met name de beroepsvisserij op de beneden rivieren heeft veel stof doen opwaaien. Maar niet alleen op de beneden rivieren zijn beroepsvissers actief. Ook op de bij roofvissers populaire Randmeren wordt door beroeps gevist. In deze bijdrage willen we daar nader op ingaan. We brengen o.a. in kaart waar de beroeps mag vissen, op welke vissoorten en met welke vangtuigen. Ook zal aandacht worden besteed aan de instanties die benaderd kunnen worden, indien misstanden worden geconstateerd.

Via een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is aan het Ministerie van Economische Zaken verzocht om informatie over de beroepsvisserij op de Randmeren. Onder de Randmeren wordt hierbij verstaan: Gooimeer, Eemmeer, Wolderwijd, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Drontermeer en Vossemeer. Het Ministerie heeft uiteindelijk na bijna drie maanden de informatie verstrekt. De namen van de beroepsvissers heeft zij op grond van privacy redenen echter weggelaten. Een discutabele beslissing naar onze mening. De namen zijn immers al openbaar, zoals verderop in deze bijdrage zal blijken. Maar hoe dan ook, we kunnen uit de verkregen informatie het volgende afleiden:


Voorkant van een huurovereenkomst.

Huurovereenkomsten

De Staat heeft met 13 beroepsvissers een huurovereenkomst gesloten:

-Beroepsvisser 1 (Uitgeest): schubvisrecht voor het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw. Totaal 6.100 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 3.063,02.

-Beroepsvisser 2 (Harderwijk): aalvisrecht voor het Wolderwijd en Nuldernauw. Totaal 650 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.474,79.

-Beroepsvisser 3 (Harderwijk): aalvisrecht voor het Wolderwijd en Nuldernauw. Totaal 650 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.474,79.

-Beroepsvisser 4 (Hierden): aalvisrecht voor het Veluwemeer en Drontermeer. Totaal 965 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 2.189,49.

-Beroepsvisser 5 (Harderwijk): aalvisrecht voor het Drontermeer en Veluwemeer. Totaal 965 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 2.189,49.

-Beroepsvisser 6 (Elburg): aalvisrecht voor het Drontermeer en Veluwemeer. Totaal 965 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 2.189,49.

-Beroepsvisser 7 (Doornspijk): aalvisrecht voor het Drontermeer en Veluwemeer. Totaal 965 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 2.189,49.

-Beroepsvisser 8 (Putten): aalvisrecht voor het Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. Totaal 2.000 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 4.537,80.

-Beroepsvisser 9 (Ermelo): aalvisrecht voor het Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. Totaal 2000 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 4.537,80.

-Beroepsvisser 10 (Putten): aalvisrecht voor het Wolderwijd en Nuldernauw. Totaal 650 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.474,79.

-Beroepsvisser 11 (Hierden): aalvisrecht voor het Wolderwijd en Nuldernauw. Totaal 650 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.474,79.

-Beroepsvisser 12 (Uitgeest): schubvisrecht voor het Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. Totaal 3.870 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.967,59.

-Beroepsvisser 13 (Heino): schubvisrecht voor het Ketelmeer en Vossemeer. Totaal 3.365 ha tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1.652,21.

Alle huurovereenkomsten lopen van 1 januari 2010 t/m 31 december 2015. Op grond van de Visserijwet wordt een huurovereenkomst die voor zes jaar is aangegaan van rechtswege met zes jaar verlengd, tenzij de verhuurder uiterlijk acht maanden voor het einde van de huurovereenkomst aan de huurder te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.

Opvallend is dat aan drie beroepsvissers het schubvisrecht is uitgegeven, terwijl het beleid eigenlijk is dat de beroepsvissers het aalvisrecht krijgen en de sportvissers het schubvisrecht. Verder geldt nog als bijzondere voorwaarde dat het verboden is te vissen in havens en sluizen en binnen 100 meter afstand van sluizen. Deze bepaling staat overigens niet in de huurovereenkomsten van beroepsvissers 1, 12 en 13.

Daarnaast is nog opvallend dat beroepsvissers 8 en 9 verplicht zijn om een schriftelijke toestemming te verlenen aan G. Heimensen te Putten voor het vissen met 16 grote fuiken op aal.

VBC’s Randmeren

In de huurovereenkomsten zelf is geen enkele beperking opgenomen qua hoeveelheid te onttrekken vis en met welke vangtuigen. Wel geldt als bijzondere voorwaarde dat de huurder samen met de overige visrechthebbenden verplicht is deel te nemen aan een visstandbeheercommissie (VBC) voor de betreffende wateren. In dit geval de VBC Veluwe Randmeren en de VBC Zuidelijke Randmeren. De VBC’s dienen uiterlijk 1 januari 2011 een visplan op te stellen waarin is opgenomen op welke vissoorten mag worden gevist, in welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten en op welke locaties. De visplannen zijn in 2012 gereed gekomen en zijn te raadplegen op: www.visstandbeheercommissie.nl In deze visplannen staat in de bijlagen exact aangegeven waar de fuiken staan.

Voorbeeld van een fuiken overzichtskaart uit het Visplan Veluwe Randmeren.

Het Visplan Veluwe Randmeren (Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer) noemt de volgende beroepsvissers: Visserijbedrijf G. Heimensen, Visserijbedrijf H. Timmer, Visserijbedrijf M. Klaassen, Visserijbedrijf P. Jansen, Visserijbedrijf J. van Triest, Visserijbedrijf J. Westerink, Visserijbedrijf J. Foppen en Visserijbedrijf C. van Triest.

Het Visplan Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) noemt de volgende beroepsvissers: Visserijbedrijf J. Wormsbecher, Visserijbedrijf G. Heimensen en J.J. van Surksum.

Visplan Veluwe Randmeren

Een aantal zaken uit dit Visplan valt op:

-Het plan sluit niet uit dat in de toekomst door de beroepsvissers met de zegen op baars en snoekbaars mag worden gevist.

-Op aal mag met met alle toegestane vangtuigen worden gevist.

-Op het Veluwemeer en Drontermeer wordt met 150 hokfuiken en 100 schietfuiken gevist. Op het Nuldernauw en Wolderwijd met 100 hokfuiken en 150 schietfuiken. Het staat de beroepsvissers echter vrij om deze aantallen naar eigen inzicht te verhogen. Met andere woorden: geen beperking dus.

-Van september tot en met november mag er niet op aal worden gevist (landelijk beleid).

-Door 5 beroepsvissers wordt met de zegen gevist op pootvis (voorn en brasem >15 cm) in de periode van 1 november tot 15 maart. Dit betreft C. van Triest, H. Timmer, G. Heimensen, M.J. Klaassen en P. Jansen. Deze zegenvisserij vindt plaats op basis van een schriftelijke toestemming van Sportvisserij Midwest Nederland (het moet niet gekker worden!).

-Een beroepsvisser heeft van de gemeente Elburg het recht om met de zegen in de haven van Elburg te vissen. Dit betreft C. van Triest. Drie beroepsvissers hebben een schriftelijke toestemming van de hengelsportvereniging HSV De Snoek om met de zegen in de havens van Harderwijk te vissen (Lelyhaven, Vissershaven en Lorentzhaven). Dit betreft H. Timmer, H. Klaassen en P. Jansen. Krommer kan toch niet!

-Voor het Veluwemeer en Drontermeer geldt een quotum van 96.250 kg voor brasem en kolblei en 57.750 kg voor voorn. Voor het Nuldernauw en Wolderwijd resp. 65.000 kg en 13.000 kg. De laatste jaren wordt er echter minder onttrokken dan maximaal is toegestaan.


Voorkant van het Visplan Veluwe Randmeren.

Visplan Zuidelijke Randmeren

De volgende zaken vallen op:

-Op aal mag met met alle toegestane vangtuigen worden gevist.

-Met schriftelijke toestemming van de federatie mogen de beroepsvissers met de zegen op brasem, kolblei en voorn vissen (!). Dit betreft de periode 1 november tot 15 maart.

-De federatie heeft een schriftelijke toestemming uitgeven om snoekbaars als bijvangst te behouden. Ongelooflijk maar waar!

-In totaal vissen de beroepsvissers met 120 hokfuiken en 250 schietfuiken.

-Van september tot en met november mag er niet op aal worden gevist (landelijk beleid). -Er geldt een quotum van 100 ton voor brasem en kolblei en 60 ton voor voorn (brasem en voorn >15 cm). Voor snoekbaars geldt een quotum van 5 ton.

Visrechtenoverzicht uit het Visplan Zuidelijke Randmeren.

Conclusies

De eerste trieste conclusie die kan en moet worden getrokken is dat de federatie, de hengelsportvereniging HSV De Snoek en de gemeente Elburg doodleuk schriftelijke toestemmingen uitgeven om met de zegen op pootvis te vissen en dat zelfs in de havens van Elburg en Harderwijk. Hoe krom kan het zijn? Aan de ene kant schelden op de beroeps en aan de andere kant gewoon meehelpen de visstand om zeep te helpen.

Qua vangtuigen geldt er geen beperking naar soort en hoeveelheid. Positief is wel dat er bepaalde quota gelden, maar dat vergt wel een deugdelijke controle op de naleving daarvan.

Op de Zuidelijke Randmeren mag door de beroeps op snoekbaars worden. Weliswaar geldt een quota van 5 ton maar dat is altijd nog 5 ton teveel.

Van het beleid dat de aalvisrechten bij de beroeps horen en de schubvisrechten bij de sportvissers blijft niet veel over. Natuurlijk hebben de beroepsvissers het moeilijk door de slechte aalstand. Dat zal niemand betwisten. Maar dat is nog geen grond om dan maar de schubvisrechten aan de beroeps te geven. Wellicht moeten we gewoon accepteren dat de beroepsvisserij op de binnenwateren langzaam zijn einde nadert. Dat is zuur voor de beroepsvissers, maar helaas het risico van het vak. Een bedrijf dat te weinig omzet maakt en uiteindelijk failliet gaat met als gevolg ontslag voor alle medewerkers, beschouwen we ook als een ondernemersrisico. Daar zeurt ook niemand over. Waarom doen we dat ook niet ingeval van de beroepsvisserij?

Wat te doen bij misstanden?

Indien je als sportvisser meent dat een beroepsvisser zich op de Randmeren niet aan de regels houdt kun je hiervan melding maken bij een van de volgende instanties:

1. Sportvisserij Midwest Nederland: tel. 0251-318882 (tijdens kantooruren).

2. Meldpunt Visstroperij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: tel. 0900-0388.

3. De Nationale Politie: 0900-8844.

Indien een lezer nog een aanvullend telefoonnummer heeft van bijvoorbeeld een lokale BOA dan horen we dat graag.

Sla deze nummers op in je telefoon dan heb je ze altijd bij de hand. En schroom niet om te bellen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de Randmeren een prachtig viswater blijven.

Team Metersnoeken

Reacties (20)
Aantal keer bekeken: 9211


1. Geplaatst door: control freak op 8 maart 2015 10:59

Heeft iemand wel eens de rekensom gemaakt van quotta x kiloprijs gedeeld door 12 beroepsvissers. Laten we zeggen dat de gevangen wuotta 200.000 euro oplevert. Dat delen door 12. Pakweg 18.000 euro omzet per bedrijf..... en van die 18.000 euro hou je 5 man aan het werk en kan je grote boten laten varen en alle onkosten dekken???????? Wordt wakker overheid. Wordt wakker SVN. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te constateren dat alle regels aan de laarzen worden gelapt.


rapporteer

2. Geplaatst door: Daan op 23 maart 2015 21:12

Uitkopen voor die paar rotcenten. Per jaar wordt het visrecht voor 40.000 euro weggegeven en men richt voor een veelvoud schade aan.


rapporteer

3. Geplaatst door: Pim op 23 maart 2015 21:12

Wat kun jij doen bij misstanden??? Geen idee... Ik zag twee weken geleden op het Nuldernouw weer met leden ogen aan hoe de beroepsvisser uit Nulde weer een net spanden van 300 met van vaargeul tot over. Hoe kan ik nu weten waar hij het goed doet of de wet overtreed. Alles is altijd op afstand of je word op afstand gehouden. Ik weet niet wat er in de mazen van die netten zit. Dus wij sportvissers kunnen bijna niets. Als ik dit verslag lees, dan vraag ik me terecht af wat ik daar als sportvisser nog te zoeken heb.


rapporteer

4. Geplaatst door: Hans op 23 maart 2015 21:12

Jullie geven in dit stuk aan dat C. van Triest toestemming heeft om in de haven van Elburg te vissen. Dit is onjuist dit was zo maar nu niet meer.


rapporteer

5. Geplaatst door: Rapporteer op 23 maart 2015 21:12

Ik zeg ook "uitkopen". Sportvisserij Nederland heeft veel meer kapitaal en kan makkelijk het driedubbele betalen voor de huur van het visrecht. Er is volgens mij zoiets als het "gelijkheidsbeginsel", ofwel de beroepsvisserij, sportvisverenigingen of organisatie zouden alle een eerlijke kans moeten krijgen deze huurrechten te kunnen kopen.


rapporteer

6. Geplaatst door: Arnout Terlouw op 23 maart 2015 21:12

Goed inzicht krijgen in wat er nu aan vergunningen/toestemmingen (en de daar aangestelde voorwaarden) verleend is/wordt, is een eerste stap. Dan krijg je al snel een stuk beter in de gaten waar het scheef zit - en dat zit het vaak! Dat blijkt ook weer uit deze stukken. Uitkopen klinkt als een prima oplossing, helaas in de praktijk blijkt dat een stuk lastiger omdat de meeste beroepsvisser absurde bedragen vragen (de visrechten zijn maar een fractie)... wat nog maar eens aangeeft hoe lucratief de visserij blijkbaar nog steeds is, ondanks de afgenomen visstand!


rapporteer

7. Geplaatst door: van de kerhof op 23 maart 2015 21:12

Waar zijn de boa,s die een opleiding hebben genoten van de nederlandse vereniging van sportvissers,ze doen dit werk toch zo graag.


rapporteer

8. Geplaatst door: Guido op 23 maart 2015 21:12

Als het zo zou zijn dat SVN het alleenrecht kan kopen voor 40K dan zijn ze gek als ze dat niet doen.... Maar dat zal vast genuanceerder liggen helaas.


rapporteer

9. Geplaatst door: anomien op 23 maart 2015 21:12

Op zowel het DM als VM meerdere malen gezien dat er met de zegen word getrokken. 500m heen, en terug, en daar de omtrek van. Een flink stuk dus, en dat op de overwinteringsplekken!!Het beroep is ook niet gek, men heeft tegenwoordig ook fishfinders aan boord. Wel erg gemakkelijk zo. Er word vast veel brasem en voorn gevangen, en die snoek dan, word die ook zo ''netjes'' terug gezet zoals het hoord? Of ben ik de enige die me dat afvraagt? Even terzijde, als het aan mij ligt komt er een landelijk meeneem verbod voor snoek. Kijk eens naar landen als zweden en finland. Daar kan je je helemaal klem vangen, dat kan ik van de nederlandse visserij allang niet meer zeggen.... 1+1=2. De beroepsvisserij, de aalscholvers moeten aan banden gelegd worden. Makkelijk zat, we leven anno 2015. Natuurlijk moet men ook brood verdienen, maar dan maar wat minder. Het meer van meer wat ooit vol was, raakt nu zo langzamerhand behoorlijk leeg ...


rapporteer

10. Geplaatst door: control freak op 23 maart 2015 21:12

Waar is de controle op de quotta die het beroep mag vangen? Dat ze 5 ton snoekbaars mogen vangen en 68 ton voorn en brasem is al vervelend. Dat ze echter misschien een veelvoud mee nemen is nog veel kwalijker. Kan iemand mij uitleggen hoe wordt vastgesteld dat ze met 12 verschillende bedrijven de quotta gevangen hebben. Ik kan mij niet voorstellen dat hier enige georganiseerde administratie achter zit. Rond de kerst zie je ze ook varen wat betekent dat ze hun quotta voor 2014 niet gevangen zouden hebbem. Mooie taak voor SVN om dat op te pakken. Als iedere uitvarende beroepsvisser streng gecontroleerd wordt blijkt dat ze in maart misschien al hun quotta bereikt hebben. Dan is het makkelijk: zie je dan een beroepsvisser bezig dan is ie illegaal bezig. Vergunning innemen en klaar.


rapporteer

11. Geplaatst door: anomien op 23 maart 2015 21:12

Eigenlijk toch best een koopje, voor een paar duizend euro mag het hele meer leeggevist worden, zoveel men wil...


rapporteer

12. Geplaatst door: J van der Veen op 23 maart 2015 21:12

Het is triest om te zien, dat Nederland meer en meer verstrikt raakt in zijn overdaad aan regeltjes. Niemand die het nog kan checken. Met als gevolg dit soort misstanden. Waar zijn alle belangengroepen?


rapporteer

13. Geplaatst door: hans op 23 maart 2015 21:12

ik wil ook graag een reaktie geven.ik vis 3a4 keer per week op snoekbaars met 2 hengels sinds september eb ik niet een snoekbaarsje kunnen vangen de lol die ik al 50 jaar aan het vissen heb gehad is voorbij ik denk dat ik er maar een punt achter zet.Betaal per jaar 400 euro aan vergunningen parkeergeld trailerhelling.de randmeren zijn en worden leeg gevist door de beroeps visserij ze nemen alles mee knopen 2 zges aan elkaar om maar nies te laten ontsnappen de schietfuiken liggen exakt op de paaiplekken mag allemaal,maar OW als jij met een levend visje vist en je wordt betrapt krijg je een criminele boete van 360 euro.wat is recht en wat is onrecht.dit wil ik nog even kwijt een sportvisser vist niet met een hengel de randmeren leeg!!!!


rapporteer

14. Geplaatst door: Liefhebber op 23 maart 2015 21:12

Dit is niet te geloven zeg, we worden gewoon in de maling genomen, het water word leeg geroofd en dat met vergunning? Hoelang gaan we nog door met deze maffia achtige manier van vergunnen en leegroven van deze kostbare wateren.


rapporteer

15. Geplaatst door: KoenD op 23 maart 2015 21:12

Pijnlijk om te zien dat na mijn favoriete snoekbaarswatertje (HD/Benedenrivieren) ook mijn favoriete snoekwater kapot gemaakt word door 't beroep. Onbegrijpelijk dat hier nogsteeds niet voor eens en altijd een punt achter gezet is.


rapporteer

16. Geplaatst door: Wouter op 23 maart 2015 21:12

Gewoon stelselmatig en per ongeluk door de netten varen, anders leren ze het nooit. Roofbouw vd hoogste plank en dieptriest dat hier hengelsportverenigingen aan mee werken... Gr


rapporteer

17. Geplaatst door: Rob op 1 april 2015 12:45

De maffia zal doorgaan tot alles weggevangen is , dit is geen beroepsvisserij maar georganiseerde misdaad en word door de overheid goedgekeurd Nederland gaat al aardig op Italie lijken


rapporteer

18. Geplaatst door: Taco op 3 september 2015 22:42

Triest, maar luisteren doen deze mannen toch niet. Inderdaad, quota,regels worden aan de laars gelapt. De laatste jaren loopt de visstand al terug en overheid laat dit gebeuren. Oplossing; verhogen kosten vispas voor volwassenen; daarna uitkopen beroepsviiserij, controle heeft geen zin
rapporteer

19. Geplaatst door: Dt op 20 december 2015 21:32

Er word gevist volgens de geldende regels. Er is een quota waar de vissers zich aan houden ( middels meldplicht. Dus praat geen onzin met je( de regels worden aan hun laars gelapt.....en dat sommige vissoorten in hoeveelheid afnemen komt niet alleen door visserij, wat denk je van defosfatering....( of hebben jullie daar nog nooit van gehoord) En aalscholvers. Maar naar een visserman wijzen is natuurlijk d'r makkelijkste optie als je d'r geen verstand van hebt. Ik vind het ook niet normaal dat je zomaar iemand zijn gegevens op internet zet. Zouden we eens met jullie persoonlijke gegevens moeten doen! Vergeet 1 ding niet! Deze mensen moeten leven van het water, jullie zijn er voor de hobby. Schaam jullie diep!
rapporteer

20. Geplaatst door: Sjaak op 21 december 2015 19:37

Zeg anonieme DT. In dit artikel wordt niet gewezen naar het beroep maar slechts uit de doeken gedaan hoe het spel van vergunningen en controles werkt. Die gegevens omtrent vergunningen zijn overigens openbaar. En vergeet jij 1 ding niet: er leven een paar honderd beroepsvissers in Nederland, dat zijn er maar een fractie van de duizenden die bij grote hengelsportzaken en andere hengelsport bedrijven werken. Dus de sportvisser is de dupe van een zeer klein gezelschap beroepsvissers die het voor een groter gezelschap er niet leuker op maken. Let wel: de Randmeren vormen een prima voorbeeld hoe goed visstandbeheer dient te zijn. Op veel andere plekken in NEderland zijn de beroepsvissers gewoon stelselmatig het water aan het leeg halen, hun zakken aan het vullen en het plezier voor duizenden sportvissers aan het verknallen. En nu jij weer !!!!!!!!!
rapporteerReageer op een constructieve manier of loop de kans dat uw reactie wordt verwijderd.

 


Gehost door: www.bletro.nl